นวัตกรรมแบบเปิด

บริษัทฯ เล็งเห็นคุณค่าในการวิจัยและพัฒนาผ่านทางนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) โดยสร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอกทั้งภายในและต่างประเทศ อาทิ สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มช่องทางและโอกาสในการเข้าถึงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมใน Research Consortium นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมลงทุนในรูปแบบ Corporate Venture Capital (CVC) กับบริษัทสตาร์ทอัพและกองทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อค้นคว้าและพัฒนากระบวนการผลิตและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน 4 กลุ่มเทคโนโลยี ดังนี้ 1) วัสดุขั้นสูง (Advanced Material) 2) เทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Clean Technology) 3) เทคโนโลยีดิจิทัลทางอุตสาหกรรม (Industrial Digital) และ 4) เทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์ชีวิต (Biotech & Life Science) ซึ่งล้วนเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันและอนาคต ตัวอย่างของนวัตกรรมแบบเปิด ดังโครงการต่อไปนี้

GC ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย NANYANG เพื่อพัฒนาวัสดุขั้นสูง สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่พร้อมด้วยบุคลากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานวิจัยพัฒนาวัสดุสำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เพื่อวิจัยและพัฒนาวัสดุขั้นสูงด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) สำหรับประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยช่องการไหลขนาดไมโครสเกล

บริษัทฯ ร่วมมือกับสถาบันนวัตกรรม ปตท. ในการออกแบบและพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาซึ่งสามารถนำไปติดตั้งในโรงงานที่มีพื้นที่จำกัด จากผลการศึกษาคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถลดการใช้สารตั้งต้น โดยสามารถควบแน่นสารไฮโดรคาร์บอนที่หลงเหลือจากกระบวนการผลิตนำกลับมาใช้ใหม่ 700 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าถึง 22.3 ล้านบาทต่อปี และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศได้เท่ากับ 355 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

Click here to enlarge
Corporate Venture Capital (CVC)

GC Ventures ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อลงทุนในกองทุนและบริษัทสตาร์ทอัพ (Start-ups) ทั่วโลก โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในด้าน Advanced Materials, Digital Platform, Biotech & Life Science, and Clean Technology ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ความเติบโตทางธุรกิจ และโอกาสในการสร้างธุรกิจของบริษัทฯ

Click here to enlarge

โดยปัจจุบัน GC Ventures ได้ลงทุนเป็นจำนวนเงินมูลค่ากว่า 21.5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ กับบริษัทสตาร์ทอัพ 3 แห่ง และกองทุนด้านเทคโนโลยี 3 แห่ง ซึ่งมุ่งลงทุนด้านวัสดุขั้นสูง (Advanced Materials) เทคโนโลยีทางการแพทย์ และเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการขยายการจัดการให้ครอบคลุมเทคโนโลยีเป้าหมาย (Technology Portfolio) ดังนี้

บริษัทสตาร์ทอัพ จุดประสงค์
Click here to enlarge
ลงทุน 3.5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในบริษัท AREVO ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพทางด้าน Advanced Materials ที่พัฒนาเทคโนโลยี 3D printing เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน ยานยนต์ และอื่น ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
Click here to enlarge
ลงทุน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ใน NirvaMed Inc. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการรักษาโรคหัวใจวาย
Click here to enlarge
ลงทุน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ในบริษัท ESS Inc. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน (Energy Storage System) แบบแบตเตอรีเหลว (Flow Battery) ที่มีความทนทานและมีประสิทธิภาพสูง
กองทุนด้านเทคโนโลยี จุดประสงค์
Click here to enlarge
ลงทุน 5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ใน Pangaea Venture Fund IV ซึ่งเป็นกองทุนด้านเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญด้านวัสดุขั้นสูง (Advanced Materials) ในประเทศแคนนาดา
Click here to enlarge
ลงทุน 5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ใน Builders VC Fund I ซึ่งเป็นกองทุนด้านเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลในประเทศสหรัฐอเมริกา
Click here to enlarge
ลงทุน 5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ใน Emerald Industrial Innovation Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสะอาดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตามทิศทางความต้องการของตลาดและแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ GC Venture สามารถติดตามได้ที่ https://innovation.pttgcgroup.com/en/pttgcs-innovation

ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Customer Solution Center: CSC) และอื่น ๆ

ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Customer Solution Center: CSC) เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ ในการนำความต้องการโดยตรง/ แรงจูงใจในการซื้อของคู่ธุรกิจ/ คู่ค้าด้านแปรรูปพลาสติก/ บริษัท startups/ รัฐบาล มาสู่ทีมพัฒนาของบริษัทฯ เพื่อสร้างนวัตกรรมต้นแบบ ทดลองสินค้า และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ CSC ช่วยให้บริษัทฯ ขยายโอกาสในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT Knowledge Exchange Innovation Center: KX) และสถาบันพลาสติก (Plastic Institute of Thailand: PITH) สำหรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จจากศูนย์ CSC ได้แก่ Upcycling Plastic Waste Thailand ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่า ทันสมัย และเกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้ทรัพยากร สามารถดูผลงานความสำเร็จของเราได้ที่ https://csc-pttgcgroup.com/library.php

โครงการความร่วมมือเพื่อใช้ประโยชน์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร่วมกับสถาบันวิทยสิริเมธ (GC-VISTEC Collaborations on Carbon Dioxide Utilizations)

บริษัทฯ และสถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC ร่วมมือวิจัยและพัฒนาเพื่อนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งในปีนี้ ประสบความสำเร็จในการค้นคว้าวิจัย โดยสามารถนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และโอเลฟินส์มาผ่านตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า เช่น แลคโตน (Lactone) กรดคาร์บอกซิลิกที่ไม่อิ่มตัว (Unsaturated Carboxylic Acid) โพลียูเรเทนที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ (Self-Healing Polyurethane) และคาร์บอเนตไซคลิก (Cyclic Carbonate) ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการนี้ และสามารถนำไปยื่นจดสิทธิบัตรได้ถึง 5 ฉบับ

Click here to enlarge
โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาวัสดุดูดซับประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Collaboration to Develop High-Efficiency Adsorbent for Petrochemical Plants)

บริษัทฯ ร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (Center of Excellence on Petrochemical and Materials Technology: PETROMAT) ในการคิดค้นพัฒนาวัสดุดูดซับประสิทธิภาพสูง เพื่อใช้ในการดูดซับก๊าซคลอไรด์ในกระบวนการผลิตของโรงงานอะโรเมติกส์ ซึ่งสามารถลดค่าดำเนินการผลิตได้ประมาณร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับกระบวนการที่ใช้ในปัจจุบัน นอกจากประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมแล้ว ทีมวิจัยได้ดำเนินการจดสิทธิบัตรสูตรวัสดุตัวดูดซับดังกล่าว เพื่อเป็นรากฐานในการต่อยอดเชิงเทคโนโลยีและการนำตัวดูดซับไปใช้ประโยชน์เชิงการค้าในอนาคต

Click here to enlarge