นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์

จากการดำเนินงานตามแผนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร บริษัทฯ มีแผนที่จะนำสินค้าออกสู่ตลาดโดยผ่านการสร้างผลงานด้วยผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มและวัสดุขั้นสูง การจัดหาความร่วมมือทางด้านเทคนิค และการพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญและองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลัก บริษัทฯ ได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการวิจัยและพัฒนา เพื่อริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และดำเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ และยกระดับการแข่งขันอย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทฯ มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเชิงรุก ผ่านการแสวงหาและเรียนรู้ประสบการณ์ของลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ด้วยความใส่ใจรับฟังเสียงตอบรับจากลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านระบบ (Customer Relationship Management: CRM) เพื่อทำความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้าในเชิงลึก และนำข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคได้อย่างแตกต่างและตรงต่อความต้องการ (Pain Point) พร้อมทั้งสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภค ภายใต้แนวคิดเคมีที่เข้าถึงทุกความสุข ตัวอย่างของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมในปัจจุบัน ได้แก่

เม็ดพลาสติกคอมพาวด์สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์

บริษัทฯ พัฒนาเม็ดพลาสติกคอมพาวด์สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งผ่านการทดสอบความสามารถในการทนต่อสภาวะแวดล้อมและมาตรฐานตามข้อกำหนดของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังร่วมกับลูกค้ากำหนดสภาวะการขึ้นรูปในการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยในปี 2562 บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ในเชิงพาณิชย์ภายใต้แบรนด์ “PlastMate” ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของบริษัทฯ ในการเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งนี้คาดว่าโครงการนี้จะสร้างรายได้ให้บริษัทฯ กว่า 24 ล้านบาท

เม็ดพลาสติกสำหรับการขึ้นเส้นใยด้วยเครื่องจักรความเร็วสูง

บริษัทฯ พัฒนาปรับปรุงคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกให้สอดรับกับเครื่องจักรขึ้นเส้นใย Monofilament แบบความเร็วสูงของลูกค้า พร้อมทั้งเพิ่มคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกให้สามารถขึ้นเส้นใยที่มีความเหนียวและความแข็งแรงมากกว่าเดิม ทำให้ลูกค้าลดต้นทุนและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าโครงการนี้จะสร้างรายได้ให้บริษัทฯ ประมาณ 900 ล้านบาท อีกทั้งยังสามารถขยายตลาดไปสู่ลูกค้ารายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาสารป้องกันการเสื่อมสภาพของเม็ดพลาสติก Innoplus LD2426K

โครงการนี้เป็นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ LD2426K เพื่อป้องกันการเกิดข้อร้องเรียน ด้านปัญหาฟิล์มเปลี่ยนสี (Film Discoloration) จากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้ปรับปริมาณการใส่สารเติมแต่ง (Additive) ให้เหมาะสม นอกจากจะช่วยป้องกันปัญหาด้านฟิล์มเปลี่ยนสี ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต คิดเป็นผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับประมาณ 2.59 ล้านบาทต่อปี บริษัทฯ ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า หลังจากที่บริษัทฯ ได้พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ และลูกค้านำไปใช้งาน

โครงการการพัฒนาโพลิเอทิลีนคอมพาวนด์สำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดหลอดบีบ

บริษัทฯ ปรับปรุงโครงสร้างของเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (Linear Low Density Polyethylene: LLDPE) เพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่ลูกค้าพบจากกระบวนการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชนิดหลอดบีบ ซึ่งโครงการนี้สร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ 25.6 ล้านบาท

โครงการสุดยอดนวัตกรรมขาเทียมของเต่าทะเล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาระบบนิเวศทางทะเลในประเทศไทย และสัตว์ทะเลหายากที่ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการประมง จึงเกิดความร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำของประเทศ ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ปตท. (จำกัด) มหาชน เพื่อพัฒนารยางค์เทียมให้กับเต่าทะเลพิการ โดยการนำเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ (3D Printing Technology) มาใช้ในการสร้างรยางค์เทียม รวมทั้งการพัฒนาวัสดุโพลีเมอร์ประสิทธิภาพสูงที่มีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลและสิ่งแวดล้อม

โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High Value Product: HVP) ถึงร้อยละ 59 ของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทั้งหมด ซึ่งสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนรักษาฐานการเติบโตของบริษัทฯ ด้วยการต่อยอดและสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับการเติบโตของอุตสาหกรรมและทิศทางของกระแสโลก (Megatrend) ในอนาคต