นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในงานวิจัย เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อยกระดับเสถียรภาพการผลิตให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด พร้อมทั้งลดปริมาณของเสีย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิตหลายโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น โครงการ Heat Integrate Deheptanizer Overhead with Benzene Column Reboiler โครงการปรับปรุงโรงกลั่นน้ำมันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนพลังงานในกระบวนการผลิต Inlet Bell CFD เป็นต้น ซึ่งโครงการด้านนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิตต่าง ๆ ส่งผลให้บริษัทฯ ลดค่าใช้จ่ายมากกว่า 1,200 ล้านบาท และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 38.82 ล้านกิโลกรัมของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2562 ตัวอย่างนวัตกรรมกระบวนการผลิตมีดังต่อไปนี้

โครงการ Heat Integrate Deheptanizer Overhead with Benzene Column Reboiler

บริษัทฯ ดำเนินโครงการ Heat Integrate Deheptanizer Overhead with Benzene Column Reboiler ในพื้นที่ปฏิบัติการบริษัทฯ สาขา 5 (โรงอะโรมาติกส์ 2) เพื่อลดการใช้พลังงานไอน้ำ โดยการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างส่วนบนของหอกลั่นแยก C7 กับเครื่องทำความร้อน (Reboiler) ที่หอกลั่นแยกเบนซีน กลับมาใช้ใหม่ตามหลักการ Heat Integration ซึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถลดได้ในกระบวนการผลิต ประมาณ 80 ล้านบาทต่อปี

Click here to enlarge
โครงการปรับปรุงโรงกลั่นนํ้ามันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนพลังงานในกระบวนการผลิต

บริษัทฯ ดำเนินโครงการฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงกลั่นน้ำมัน ด้วยการนำพลังงานความร้อนที่สูญเสียไปในบรรยากาศกลับมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิต ส่งผลให้มีการใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติที่เตาเผาและระบบผลิตไฟฟ้าและไอน้ำลดลง ซึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถลดได้ในกระบวนการผลิต ประมาณ 104 ล้านบาทต่อปี

Click here to enlarge
โครงการการสร้างแบบจำลอง Inlet Bell
Click here to enlarge

บริษัทฯ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบแลกเปลี่ยนความร้อน (Fin-Fan) ในโรงงานอะโรเมติกส์ โดยติดตั้งอุปกรณ์ Inlet Bell กว่า 24 ตัว เพื่อลดการใช้พลังงาน ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ สามารถประหยัดพลังงานที่ใช้ในการผลิตกว่าร้อยละ 9.4 และลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 85 ล้านบาทต่อปี

โปรแกรมด้านดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการเตาเผา
Click here to enlarge

บริษัทฯ ได้พัฒนา Furnace Optimization Model โดยใช้หลักการของ Advance Analytic Model (AA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแครกเกอร์ในกระบวนการผลิตโอเลฟินส์ และช่วยยืดอายุการใช้งานของเตาเผา โดยการปรับสภาวะของเตาเผาให้เหมาะสม พร้อมทั้งปรับวัตถุดิบ (Feedstocks) และปรับพอร์ตของผลิตภัณฑ์ให้ได้กำไรสูงสุดตามสถานการณ์ตลาดปัจจุบัน ซึ่งมากกว่า 6.5 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี