นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน ปัญหามลภาวะจากขยะเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกที่หลายประเทศมุ่งหาแนวทางการจัดการเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยลดผลกระทบจากสาเหตุดังกล่าว จึงนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ โดยคำนึงถึงการเพิ่มสัดส่วนของการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้อย่างคุ้มค่า ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ผลิตภัณฑ์ที่จากวัตถุดิบหมุนเวียนและรีไซเคิลได้ พลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ น้ำมันหล่อลื่นที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (Bio-Lubricant) พอลิออลจากวัตถุดิบธรรมชาติสำหรับการผลิตโฟมโพลิยูรีเทน (Bio-based & Recycled Polyols for PU Foam) และผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (Bio-based Polybutylene Succinate: BioPBS) เป็นต้น โดยมีตัวอย่างของนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบหมุนเวียน
Click here to enlarge

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะก้าวเป็นผู้นำด้านปิโตรเคมีที่ยั่งยืน บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ “Green Chemicals” เพื่อมุ่งขยายธุรกิจใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีชีวภาพ และพลาสติกชีวภาพ ซึ่งวัตถุดิบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต ล้วนมาจากทรัพยากรทดแทนที่สามารถหมุนเวียนได้ อาทิ น้ำมันปาล์ม

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสุขภาพของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบกับสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ

Click here to enlarge
เม็ดพลาสติกชีวภาพเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ
Click here to enlarge

บริษัทฯ สนับสนุนการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกตามนโยบายของประเทศไทย โดยพัฒนาพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้สำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ตอบโจทย์การใช้งานและมีราคาย่อมเยา ซึ่งมีราคาที่ต่ำกว่าพลาสติกชีวภาพที่นำเข้าจากต่างประเทศถึงร้อยละ 15 ทั้งนี้ซูเปอร์มาร์เกตชั้นนำหลายแห่งได้ให้การตอบรับที่ดีและได้นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้ทดแทนถุงพลาสติกแบบเดิมแล้วนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุงคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ ให้มีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นและทนต่อแรงกระแทก เพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปผลิตเป็นด้ามแปรงสีฟัน ซึ่งตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความต้องการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้บริโภค

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์กระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ BioPBS อื่นๆ เช่น ฟิล์มคลุมดิน บรรจุภัณฑ์ฟิล์มสำหรับบรรจุอาหาร ถุงย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารที่ใช้ทดแทนโฟม เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมา มียอดขายผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพ BioPBS ทั้งสิ้น 9,922 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,223 ล้านบาท อีกทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพนี้ยังช่วยลดปริมาณการฝังกลบขยะได้อีกด้วย

Click here to enlarge