โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทฯ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) หรือ SET ในนามของบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างเคร่งครัด โดยได้เปิดเผยข้อมูลโครงสร้างของผู้ถือหุ้น ดังแสดงในตารางด้านล่าง

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563)
  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละของจำนวนหุ้น
1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1 2,149,920,915 47.68
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 326,550,823 7.24
3 STATE STREET EUROPE LIMITED 89,432,660 1.98
4 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด 2 83,427,636 1.85
5 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 81,415,493 1.81
6 THE BANK OF NEW YORK MELLON 70,436,241 1.56
7 สำนักงานประกันสังคม 59,727,951 1.32
8 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 54,853,168 1.22
9 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด 43,420,625 0.96
10 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 39,223,436 0.87

หมายเหตุ:

1. 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนร้อยละ 51.11 และเนื่องจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จึงสามารถตีความได้ว่าบริษัทฯ มีการถือหุ้นโดยรัฐจำนวนร้อยละ 25.69

2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คือ กระทรวงการคลัง

3. บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด จำนวน ร้อยละ 41.44

สิทธิการออกเสียง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) โดยมีเจตนารมณ์มุ่งมั่นในการพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับสากล พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1 คะแนนเสียงต่อ 1 หุ้น โดยไม่มีการเสนอหุ้นพิเศษ (Golden Share) หรือหุ้นสองระดับ (Dual Class Share) ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หรือภายใต้เงื่อนไขใด ๆ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด คือผู้ถือหุ้นซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นิยามของ NVDR สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (https://www.set.or.th/nvdr/en/about/whatis.html).