การถือครองหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ สำหรับคณะกรรมการและผู้บริหาร ไว้ในเล่มคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ผู้จัดการใหญ่ (President) และผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน สามารถซื้อขายและถือครองหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อีกทั้ง การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริหารในการผลักดันการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและสร้างความผูกพันต่อองค์กร อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงทุกท่านพึงปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหรือถือครองหลักทรัพย์ (Insider Trading) ตลอดจนห้ามให้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ ก.ล.ต. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 3 วันทำการ เพื่อแสดงเจตนารมณ์โปร่งใสในการถือครองหลักทรัพย์ และเพื่อให้นักลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการถือหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือฐานะที่อาจล่วงรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทและอาจหาประโยชน์จากข้อมูลนั้นก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยเป็นการทั่วไปได้

จำนวนหุ้นที่ถือครองโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ได้เปิดเผยไว้ดังตารางด้านล่างและในรายงานประจำปี 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)

ตำแหน่ง ชื่อ – นามสกุล จำนวนเท่าของเงินเดือน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายคงกระพัน อินทรแจ้ง* 0
จำนวนโดยเฉลี่ยการถือครองหุ้นโดยผู้บริหารระดับสูง
 1. นายวริทธิ์ นามวงษ์*
 2. นายบุญชัย ชุณหวิกสิต*
 3. นายพิรุณ กริ่มวงษ์รัตน์
 4. นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์
 5. นายรัชดา สวัสดิรักษ์
 6. นางพิลาสพรรณ อุดมจารุมณี
 7. นายอนุทิน ช่วยเพ็ญ
 8. นายศุภสิทธิ์ ทองศุภโชค
 9. นายพรศักดิ์ มงคลตรีรัตน์
 10. นายไพศาล สารภี
 11. นางจีรานี พิมทะโนทัย
 12. นายวิรัช บุญบำรุงชัย
0.43

หมายเหตุ: *ผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.