การบริหารงานที่เป็นเลิศ

บริษัทฯ มุ่งมั่นนำความรู้ความสามารถของคณะกรรมการบริษัทฯ มาเสริมสร้างความแข็งแกร่งสำหรับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานและบริหารจัดการบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน โดยในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 9 คน (ร้อยละ 60 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด) โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ มีกรรมการที่เป็นผู้หญิงจำนวน 3 ท่าน (ร้อยละ 20 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีความเหมาะสมกับขนาดและสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการปฏิบัติหน้าที่

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย (Sub-Committee) ทั้งสิ้น 4 คณะ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee) ที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

การสรรหากรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) เป็นผู้พิจารณาและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกระบวนการ สรรหานั้น จะดำเนินการอย่างเป็นระบบและโปร่งใส นอกเหนือจากการพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อบังคับที่บริษัทฯ กำหนดไว้ บริษัทฯ ยังพิจารณาถึงองค์ประกอบในเรื่องความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สาขาอาชีพ และประสบการณ์ ที่ไม่มีข้อจำกัดหรือการกีดกันทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ หรือประวัติภูมิหลังทางวัฒนธรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้จัดทำ Skill Matrix เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาในการสรรหากรรมการ รวมทั้งได้เปรียบเทียบข้อมูลกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. หรือพิจารณาจากบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทั้งนี้ เพื่อให้องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ มีสัดส่วนและความหลากหลายที่เหมาะสม อันจะช่วยตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประวัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สาขาอาชีพ และประสบการณ์ที่ตรงตามหมวดหมู่อุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจตามมาตรฐาน GICS (GICS Level 1 Sectors Classification) ของคณะกรรมการของบริษัทฯ แสดงในตารางดังต่อไปนี้

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณาและทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี ให้สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สภาวะเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หน้า 112-113 หัวข้อ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ [คลิกที่นี่].

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปี โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดจ้างบริษัท อีวาย คอร์เปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาช่วยปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 แบบ คือ ประเมินกรรมการทั้งคณะ ประเมินตนเอง และประเมินแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น) เพื่อให้การประเมินผลดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ที่ออกโดยก.ล.ต. ตลอดจนกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและมาตรฐานสากล พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการประเมินและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board KPIs) ตามแนวทาง CG Code และเกณฑ์มาตรฐานสากลของ DJSI ที่ประกอบด้วยการประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่

  • ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (Achievement of Corporate KPI)
  • ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Performance Evaluation)
  • สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ (Board Attendance)
  • สัดส่วนการร่วมแสดงความคิดเห็น/ซักถามของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Participation)

ผลการประเมินของคณะกรรมการประจำปี (ทั้งคณะ) ในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 97.4 ซึ่งผลการประเมินนี้จะถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการ นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หน้า 139-140 หัวข้อ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ [คลิกที่นี่].

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เข้ารับการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019: CGR) จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยหัวข้อ 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส่ และ (5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินทุกหัวข้อในระดับดีเลิศ (Excellent)

การพัฒนาความรู้เพิ่มเติมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) และสถาบันอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนากรรมการและเพิ่มมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ โดยหลักสูตรสำคัญที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) Director Accreditation Program (DAP) และหลักสูตร Board that Make a Difference เป็นต้น รวมทั้งหลักสูตรอื่น ๆ ที่เป็นความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกและบริษัทชั้นนำต่าง ๆ มาบรรยายให้ความรู้ในประเด็นสำคัญต่างๆ ในสถานการณ์ปัจจุบันอันอาจจะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดอบรบในเรื่อง Know Your Cyber Risk เป็นต้น รวมถึงการจัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการฯ เข้าใหม่ทุกราย และให้กรรมการได้เยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานในโรงงานของบริษัทฯ เพื่อได้รับทราบและเข้าใจในระบบการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนให้กรรมการได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้มีประสบการณ์ที่หลากหลายในระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยเป็นการเพิ่มความรู้และสนับสนุนให้กรรมการได้นำความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ช่วยส่งเสริมและยกระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมแก่กรรมการบริษัทฯ ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หน้า 140-141 หัวข้อ การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร [คลิกที่นี่].

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเน้นย้ำหลักการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยได้รวมเนื้อหาของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ไว้ในเล่มเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องของข้อมูล และแสดงถึงความมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแลในส่วนต่าง ๆ ดังนี้

1) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยการเพิ่มเติมเรื่องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมุ่งหมายให้มีการเข้าประชุมกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปี

2) การให้ความสำคัญต่อเรื่องการเสริมสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยี

3) การจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยที่ปรึกษาภายนอก

4) การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการสืบทอดตำแหน่งให้คณะกรรมการรับทราบ

5) การเพิ่มเติมประเด็นเรื่องการต่อต้านทุจริต คอรัปชั่นในระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน และ

6) การเพิ่มโทษกรณีมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2562 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และได้ส่งมอบฉบับรูปเล่มให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ลงนามใบพันธสัญญา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เพื่อนำหลักการในคู่มือฯ ดังกล่าวมาใช้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุด พร้อมทั้งเป็นผู้นำด้านจริยธรรมและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหลักตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ