การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ ประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นประจำทุกปี โดยใช้ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการประเมินผล

ประกอบไปด้วยผลการปฏิบัติงานจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ร้อยละ 70) ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่สนับสนุนดัชนีชี้วัดร่วมกันของบริษัทฯ และการดำเนินการต่าง ๆ และผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัทฯ (ร้อยละ 30) ซึ่งประเมินจากการปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 4 ประการ ของ GC-SPIRIT โดยค่านิยมหลักทั้ง 4 ประการขององค์กรนี้ ส่งเสริมให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ดัชนีตัวชี้วัดองค์กร 2560 - 2570 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร พนักงาน
1. Sustain Core Performance Excellence
2. Accelerate Growth Opportunity Diversify Chemicals Business
3. Drive Sustainability Sustainability Role Model (Global & Local)
4. Strengthen Enablers Organization Transformation

บริษัทฯ กำหนดตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน (KPIs) ในระสั้นและระยะยาว ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยประกอบด้วยตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน ได้แก่ ตัวชี้วัดผลตอบแทนทางการเงิน (อาทิ EBITDA กำไรสุทธิ) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการเงินที่สัมพันธ์กัน (เช่น อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเพื่อการดำเนินงานของบริษัท (ROIC) เป็นต้น) ตัวชี้วัดปัจจัยด้านการรับรู้จากภายนอก (อาทิ ระดับความพึงพอใจทางสังคม) ตัวชี้วัดการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เป็นต้น) และตัวชี้วัดการดำเนินการทางสังคม (อาทิ กรณีความปลอดภัยในกระบวนการผลิต – ระดับที่ 1) ความสำเร็จของตัวชี้วัดผลปฏิบัติงานเหล่านี้ สะท้อนถึงค่าตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งบริษัทฯ มีความโปร่งใสและกระบวนการที่เหมาะสมในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนระยะสั้นประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ส่วนค่าตอบแทนระยะยาว จะมอบให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งภายใน 4 ปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดเผยค่าตอบแทนคงที่และค่าตอบแทนผันแปรของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ดังตารางด้านล่าง

ค่าตอบแทน 2562
ผู้บริหารระดับสูง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการใหญ่ (2 คน) ผู้บริหารระดับสูง1(4 คน ไม่รวมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
เงินเดือน (บาท) 17,557,000 33,539,000
โบนัส (บาท) 9,707,000 20,770,000
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท) 1,203,000 4,668,000
จำนวนรวม (บาท) 27,264,000 58,977,000

หมายเหตุ:

  1. ผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย ผู้จัดการใหญ่ / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของค่าตอบแทนรายปีของพนักงานทั้งหมดและอัตราส่วนระหว่างค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของพนักงานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังตารางด้านล่าง

ค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท) ค่ามัธยฐานของค่าตอบแทนพนักงาน ค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนพนักงาน
ค่ามัธยฐาน/ค่าเฉลี่ย ของค่าตอบแทนรายปีของพนักงานทั้งหมด ยกเว้น CEO 1,600,000 1,981,000
อัตราส่วนของค่าเฉลี่ยหรือค่ามัธยฐานของค่าตอบแทนพนักงานและค่าตอบแทนรายปีของ CEO 16.13 13.03

กฎการเรียกคืนโบนัสของผู้บริหาร (Clawback Provision) ของบริษัทฯ นั้นเป็นไปตามมาตรา 85 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 และ 281/2 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติมในพ.ศ. 2551 โดยกฎหมายนี้ได้กำหนดให้ ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่พบว่าผู้บริหารไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ สามารถเรียกค่าเสียหายและประโยชน์ที่ได้รับ (การเรียกคืนโบนัส) จากผู้บริหาร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของผู้บริหารซึ่งไม่ตรงตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ และผู้บริหารอาจต้องรับผิดทั้งโทษทางแพ่งและอาญา