ระบบการรับเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ มีนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและจัดทำระบบการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำถาม และจัดทำระบบการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำถาม และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ จากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ซึ่งระบบการรับเรื่องร้องเรียนของบรัษัทฯ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยมุ่งเน้นหลักการสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การปกป้องคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน การตอบกลับผู้ร้องเรียน และการสืบสวนและเยียวยา

Click here to enlarge

บริษัทฯ เปิดเผยจำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับผ่านระบบการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ และช่องทางอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อร้องเรียนที่ได้รับผ่านระบบการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ
  25592 25602 25612 2562
ได้รับการยืนยัน ได้รับการยืนยัน ได้รับการยืนยัน รายงาน สืบสวนเสร็จสิ้น ได้รับการยืนยัน3
ข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณธุรกิจ
การฉ้อโกง1 (กรณี) 3 2 3 1 1 0
ผลประโยชน์ทับซ้อน (กรณี) 0 0 1 3 3 0
การไม่ดำเนินงานตามกฎ ระเบียบ (กรณี) 0 0 1 5 5 0
รวม (กรณี) 3 2 5 9 9 0
การดำเนินงานเพื่อต่อต้านการแข่งขัน
การดำเนินงานเพื่อต่อต้านการแข่งขัน (กรณี) 0 0 0 0 0 0

หมายเหตุ:

1. เรื่องการคอรัปชั่นและทุจริตรวมอยู่ในหัวข้อการฉ้อโกง

2. ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในปี 2559 2560 2561และ 2562 ได้รับการพิจารณาสืบสวนและสิ้นสุดกระบวนการเป็นที่เรียบร้อย

3. ข้อร้องเรียนในปี 2562 ที่ได้ระบุว่าได้รับการยืนยัน คือข้อร้องเรียนที่ได้รับการพิจารณาสืบสวนจนจบกระบวนการเป็นที่เรียบร้อย และได้รับการยืนยันว่าเป็นข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณ หรือข้อร้องเรียนด้านการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการแข่งขัน

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณธุรกิจ จำนวน 9 กรณี โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการสืบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงของทุกกรณี ทั้งนี้ ผลการสืบสวนไม่พบพบความผิด

ข้อร้องเรียนที่ได้รับผ่านช่องทางอื่นๆ
  25591 25601 25611 2562
กำลังสืบสวน ได้รับการยืนยัน
ข้อร้องเรียนด้านสังคมและชุมชน (กรณี) 3 1 17 0 3
ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (กรณี) 11 1 0 0 0
ข้อร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ (กรณี) 82 90 142 0 161
รวม (กรณี) 96 92 159 0 164

หมายเหตุ:

1. ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในปี 2559 2560 2561 และ 2562 ได้รับการพิจารณาสืบสวนและสิ้นสุดกระบวนการเป็นที่เรียบร้อย

2. ข้อร้องเรียนในปี 2562 ที่ได้ระบุว่าได้รับการยืนยัน คือข้อร้องเรียนที่ได้รับการพิจารณาสืบสวนจนจบกระบวนการเป็นที่เรียบร้อย

สำหรับข้อร้องเรียนที่บริษัทฯ ได้รับผ่านช่องทางอื่น ๆ นอกเหนือจากระบบการรับเรื่องร้องเรียน บริษัทฯ ได้ดำเนินการสืบสวนและกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดการละเมิดในกรณีต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต