การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

เป้าหมาย
ส่งเสริมด้วยการร่วมแก้ไขปัญหาด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบในการกำกับดูแลบริษัทและบริษัทในกลุ่มฯ (Enhance Governance with solution provider)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และมาตรฐานการดำเนินงานต่าง ๆ ตลอดจนการติดตามและตรวจสอบความสอดคล้องในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น การเสียภาพลักษณ์องค์กร การเสียค่าปรับ หรือการถูกสั่งระงับกิจการจากการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจโดยยึดตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัทฯ (Corporate Compliance Policy) ควบคู่กับการสอบทานระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance review) เพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมถึงมาตรฐานการดำเนินงานในระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งรักษาภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

กระบวนการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ยึดมั่นในแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. Identification Obligation

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งหมายความรวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ พันธสัญญาที่สำคัญ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน

2. Evaluating Compliance Risks

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ที่จะต้องพึงตระหนักและทำความเข้าใจในงานของตนว่าเกี่ยวข้องหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงานใดๆ รวมถึงเข้าใจผลกระทบและความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ดังกล่าว

3. Conformity

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ การดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายเป้นสิ่งที่ไม่สามรถยอมรับได้

4. Compliance Culturen

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องสร้างความตระหนักรู้ โดยมีการสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสร้างวัฒนธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตาม

5. Continuous Improvement

บริษัทฯ ได้มีคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง เพื่อดูแลการปฏิบัติงานิย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

6. Report and Whistleblowing

พนักงานที่ให้ข้อมูลหรือรายงานเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นหรืออาจเป็นการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ จะได้รับการคุ้มครองและได้รับความเป็นธรรมตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ

บริษัทฯ ส่งเสริมและดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนัก เข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาที่จะต้องควบคุมดูแลพนักงาน เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงานทุกคน หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย ในสถานะทางกฎหมาย การขอคำปรึกษาจากหัวหน้างาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือหน่วยงานกฎหมาย เป็นสิ่งที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง

บริษัทฯ จัดกิจกรรมฮูก Walk โดยลงพื้นที่ในสาขาต่างๆของบริษัทฯ ทั้งในกรุงเทพฯ และ ระยอง (Two-way Communication) เพื่อสื่อสารและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกสายงาน เกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ (การงดรับและให้ของขวัญ การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ การมีส่วนได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการต่อต้านทุจริต) และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับพึงตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติงาน อย่างมีคุณธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินผลวัดความรู้ความ เข้าใจด้าน Governance และ Compliance ภายหลังกิจกรรม

หากท่านต้องการติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและไม่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนการป้องกันการผูกขาด สามารถติดต่อผ่าน อีเมล์ corporatecompliance@pttgcgroup.com

การสื่อสารการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้จัดการบรรยายสื่อความ เรื่องการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงกฏหมายต่างๆ ในหลากหลายหัวข้อที่เป็นประเด็นสำคัญ ๆ ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร เช่น จัดอบรมหัวข้อ Know your Cyber risk ตลอดจนจัดการอบรมเรื่องการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้แก่พนักงานทุกระดับ, Compliance Mandatory for Manager , Fraud Risk Management , Confidential Information and Data Classification และ Comply with Compliance and Code of Conduct เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริหารสามารถกำกับดูแลการปฏิบัติได้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น การเข้าใจในกฎบังคับของกฎหมาย กฎ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในกลุ่ม และแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้สื่อสารให้แก่บริษัทในกลุ่มเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ เรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ และการปฏิบัติตามกระบวนการ Compliance Process ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสื่อสารในที่ประชุม การสื่อสารผ่านทาง Email และการจัดอบรมต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับหน่วยงาน Subsidiaries Management จัดอบรมสื่อสารสร้างความเข้าใจในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฏหมาย กฏ ระเบียบ ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถดำเนินการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่มให้สอดคล้องตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล

การตรวจติดตามระบบการกำกับดูแลปฏิบัติงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ ตรวจติดตามระบบการกำกับดูแลปฏิบัติงานของบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทในกลุ่มดำเนินงานสอดคล้องตามนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเป็นประจำทุกปี เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจประเมินมาปรับปรุงและแก้ไขร่วมกับบริษัทในกลุ่ม

คลิกเพิ่อขยาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ Code of Conduct & Compliance Policy and Monitoring Checklist เพื่อประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Policy) ที่บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยควบคุมความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย (Compliance Risk) ซึ่งในปี 2562 ยังไม่พบว่า บริษัทในกลุ่มมีการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ Compliance Health Check เพื่อตรวจติดตามการตระหนักรู้จากผู้บริหารระดับกลางต่อการถ่ายทอด กระตุ้น ส่งเสริม และการสอนงาน (Coaching) ในการปฏิบัติตามกฎหมายให้กับพนักงาน อีกทั้งยังร่วมมือกับสายงานตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายหรือประเด็นที่อาจเสี่ยงต่อการไม่ปฏิบัติตามในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบูรณาการงานกำกับดูแลกิจการและงานตรวจสอบภายให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกัน

การสอบทานระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ สอบทานและประเมินระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Corporate Compliance System) เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิผลของการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี โดยการสอบทานและการประเมินระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ครอบคลุม 5 ด้าน ดังต่อไปนี้

คลิกเพิ่อขยาย

ผลการสอบทานโดยหน่วยงานภายนอก พบว่าระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะจากการสอบทานจะถูกนำมาจัดทำแผนงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ