การละเมิด และต่อต้านคอรัปชั่น

บริษัทฯ จะไม่ทนต่อพฤติกรรมหรือการละเมิดต่อจรรยาบรรณของบริษัทฯ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ จะทำการสืบสวนการละเมิดต่อจรรยาบรรณและนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายขององค์กรในทุกกรณี และรายงานผลการสืบสวนฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะตรวจสอบรายงานการละเมิดจรรยาบรรณและส่งผ่านระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower system)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยจำนวนของกรณีการละเมิดจรรยาบรรณ จริยธรรม การต่อต้านทุจริต การให้หรือรับสินบน ที่ได้รับการตรวจสอบเป็นประจำโดยหน่วยงาน Corporate Compliance นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกรณีที่เกิดการละเมิดที่ส่งผลกระทบสำคัญต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภายเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ครั้งแรกในปี 2557 และได้รับการต่ออายุเป็นสมาชิกในปี 2560 (ใบรับรองฯ มีอายุ 3 ปี) ซึ่งยืนยันว่าบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และมีมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนดำเนินธุรกิจอยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่จัดขึ้นโดยรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน