เศรษฐกิจ

GC บูรณาการหลักการของความยั่งยืนเข้าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อความมั่นคงและการเจริญเติบโตในระยะยาว โดยมีแนวทางการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจขององค์กร ดังนี้

เติบโต-งอกงาม-ยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)