สิ่งแวดล้อม

GC มุ่งมั่นในการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงาน บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รายละเอียด เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร มีดังนี้

เติบโต-งอกงาม-ยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)