สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

GC Group พร้อมเคียงข้างสังคมไทยในการรับมือ COVID-19
ผมขอแสดงความห่วงใย และขอส่งกำลังใจให้คนไทยทุกคน ก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 ซึ่งถือเป็นวาระเร่งด่วนของประเทศ ที่กำลังส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของทั้งสังคมไทยและมวลมนุษยชาติอยู่ ณ ขณะนี้
นับจากเกิดการระบาด COVID-19 ในประเทศไทย ผมร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน GC Group ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นทางการแพทย์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และได้รับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อเข้าใจถึงความต้องการอย่างแท้จริง
ผมจะมุ่งมั่นสนับสนุนเคมีภัณฑ์และพลาสติก และใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ที่เรามี พร้อมสร้างความร่วมมือกับ Partner เดินหน้าวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยตอบโจทย์และแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตนี้ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้ง

ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) ส่งผลต่อความกังวลด้านสุขภาวะ และการดำเนินชีวิตของผู้คน ที่ต้องปรับเปลี่ยนไปเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ ในช่วงเวลาวิกฤตินี้ GC ในฐานะผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต พร้อมอยู่เคียงข้างภาคส่วนต่างๆ เพื่อรับมือสถานการณ์ดังกล่าว

GC Group และพันธมิตร จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความห่วงใยต่อคุณภาพชีวิตคนไทย ผ่านการบริจาค และโครงการริเริ่มต่างๆ ที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงพนักงานของ GC Group เป็นต้น ผ่านการดำเนินการดังนี้

ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ

ประกาศนโยบายรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน (BCP) และจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อการกำกับดูแล และรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ มีการสื่อสารนโยบายและระเบียบข้อบังคับกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้พนักงานส่วนใหญ่ทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) สำหรับพนักงานที่จำเป็นต้องเข้าทำงานในสถานปฏิบัติงานของบริษัทฯ ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย วัดไข้ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างที่ปลอดภัยจากการติดเชื้อ (Social Distancing) ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน ให้เหลือน้อยที่สุด

การดูแลพนักงาน

สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นให้พนักงานทั้ง GC Group ได้แก่ หน้ากากอนามัย ปรอทวัดไข้ และสเปรย์แอลกอฮอล์ สำหรับพนักงานทุกคน พร้อมติดตามสถานะทางสุขภาพและสวัสดิภาพในการทำงานอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ให้มากที่สุด และกำหนดให้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดสำหรับพนักงานที่มีความจำเป็นต้องเข้าทำงานในสถานปฏิบัติงาน โดยล่าสุด ยังไม่พบพนักงาน GC Group ป่วยด้วยโรคดังกล่าว

การสนับสนุนสังคม

GC Group และพันธมิตร สนับสนุนสังคมเพื่อก้าวผ่านวิกฤติดังกล่าว ด้วยการบริจาคและสมทบทุน และดำเนินโครงการและความร่วมมือกับภาคส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยใช้วัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาทุกภาคส่วน และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนในสังคมให้ดีขึ้น ตามแนวทาง Chemistry for Better Living

GC Group และพันธมิตร พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทย และบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยร่วมแสดงความห่วงใย ต่อคุณภาพชีวิตคนไทย ด้วยการนำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก บริจาคให้โรงพยาบาลต่างๆ

นอกเหนือจาการบริจาคแล้ว GC Group ยังได้ลงพื้นที่จริง เพื่อพูดคุยและหารือร่วมกันกับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้เข้าใจปัญหาและความต้องการที่แท้จริง จากนั้นจึงนำกลับมาวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเร่งด่วน โดยใช้นวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพลาสติกของบริษัทฯ เกิดเป็นโครงการและความร่วมมือที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวสาร

Feature Stories

วิดีโอ

คลังรูปภาพ