กบนอกกะลา 27 ต.ค. 2556 (FULL) ปิโตรเคมี มีดีกว่าที่รู้