แรกมีที่สยาม ตอน ๑๐๐ แรกมี...การขุดพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย