ฉลากรับรองผลิตภัณฑ์ GC Compostable

14 ข้อต้องรู้ เกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพและฉลาก GC Compostable

วันนี้ นอกจากจะช่วยกันหันมาใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภคยุคใหม่แล้ว ต้องอย่าลืมทิ้งขยะพลาสติกชีวภาพให้ถูกที่ พร้อมคัดแยกให้ถูกวิธี เพื่อให้ขยะเหล่านั้นถูกนำเข้าสู่กระบวนการสลายตัวทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สัญลักษณ์ฉลากผลิตภัณฑ์ GC Compostable

ฉลากยืนยันวัตถุดิบ (Material Label) หรือฉลากส่งเสริมสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่บ่งบอกว่า สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการผลิตจากเม็ดพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ(Compostable Plastics) ที่ GC Group ผลิตหรือรับรองและสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการต้องผลิตภายใต้กระบวนการที่ GC Group รับรองเท่านั้น

เพื่อส่งเสริมการรับรู้ต่อผู้บริโภค และสร้างภาพลักษณ์อันดีต่อผลิตภัณฑ์ของลูกค้าของ GC (ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือ เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์) ที่ใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานของ GC ผลิตผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable)

GC จึงสร้างสรรค์ฉลากเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เม็ดพลาสติกที่สลายตัวได้ทางชีวภาพของ GC Group เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดย GC อนุญาตให้ใช้ฉลากดังกล่าวกับผู้ประกอบการของ GC เท่านั้น เพื่อนำไปสื่อสารถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการสื่อสารทางการตลาดอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนเป้าหมายทางการตลาด