ตลาดและผลิตภัณฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี มีฐานการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและขยายธุรกิจไปทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยมีกำลังการผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์รวมประมาณ 9.25 ล้านตันต่อปี และกำลังการกลั่นน้ำมันดิบและคอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน พร้อมดำเนินการส่งมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าทั้งในกลุ่มธุรกิจ ปิโตรเคมีขั้นต้น และธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย

ธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น

จีซี เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร (Integrated Petrochemical and Refining) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นบริษัทชั้นนำด้านปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ในระดับภูมิภาคอาเซียน ทั้งขนาดกำลังการผลิตและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีกำลังการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์รวมประมาณ 9.25 ล้านตันต่อปี และมีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบและคอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น (Upstream Petrochemical Business) ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปการ (Group Performance Center – Refinery and Share Facilities)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ (Group Performance Center – Aromatics)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ (Group Performance Center – Olefins)

ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้นนับเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่สำคัญของธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย เพื่อ เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และสามารถนำไป ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น

  • อุตสาหกรรมเคมีด้านบรรจุภัณฑ์ เช่น โฟมสำหรับบรรจุภัณฑ์ กล่องบรรจุภัณฑ์
  • อุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ ยางรถยนต์ เบาะรถยนต์
  • อุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น ท่อ อุปกรณ์ก่อสร้าง ฉนวนกันความร้อน
  • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ซีดีและดีวีดี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  • อุตสาหกรรมเคมีเพื่อสุขอนามัย เช่น วัตถุดิบในการผลิตแชมพู นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาซักล้าง นํ้ายาปรับผ้านุ่ม เครื่องสำอาง และอุตสาหกรรมยา

จีซี เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทย ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านการลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในภาคตะวันออก การสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงในการผลิต แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องและการยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เป็นแรงขับเคลื่อน ที่สำคัญยิ่งต่อกลไกทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

ธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย

จีซี มีความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนา ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถคิดค้นนวัตกรรมและขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์โซลูชั่นพิเศษที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงขึ้น จีซี ดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจร โดยมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลายที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการเติบโตสูง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย ได้แก่