พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) คือ พลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตร (Biobased) และจากน้ำมันปิโตรเลียม (Petrobased) โดยพลาสติกชีวภาพเหล่านี้มีลักษณะคล้ายพลาสติกทั่วไป สามารถนำมาหลอมและผลิตด้วยกระบวนการขึ้นรูปตามปกติด้วยเครื่องจักรทั่วไปที่อาจมีการปรับแต่งบ้างเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะสม สำหรับพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรนั้นผลิตจากกระบวนการหมักเพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นโมโนเมอร์ (Monomer) แล้วจึงนำไปผลิตเป็นเม็ดพลาสติกต่อไป ปัจจุบันวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพได้แก่ ข้าวโพด น้ำตาล มันสำปะหลัง โดยในอนาคตอาจสามารถผลิตจากฟางข้าวได้

ซึ่งปัจจุบันพลาสติกชีวภาพได้ถูกพัฒนาจนมีความพร้อมที่จะดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ จนสามารถนำไปผลิตเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการทางอุตสาหกรรม อาทิเช่น พอลิแล็กติกแอซิด (Polylactic Acid หรือ PLA) และพอลิบิวทิลีนซักซิเนต (Polybutylene Succinate หรือ PBS)

โดยบริษัท Solution Creation จัดจำหน่าย PLA ภายใต้แบรนด์ “Ingeo” ผลิตโดยบริษัท Natureworks USA และ PBS ภายใต้แบรนด์ “BioPBS” ผลิตโดยบริษัท PTTMCC Biochem และ Bio Compound ภายใต้แบรนด์ “PlastMate”

  • 100% ผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นแหล่งพลังงานทดแทน
  • ใส
  • ลักษณะแข็ง แต่มีความเปราะ (เหมือน PET)
  • Suitable for rigid fresh food packaging and ISBM bottle
  • ย่อยสลายตามธรรมชาติ 100%
  • รองรับอุณหภูมิสูงได้ถึง100°C
  • ย่อยสลายตามธรรมชาติได้เร็ว
  • เหมาะสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษเคลือบ และบรรจุภัณฑ์แบบอ่อน