ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์

กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

อายุ: 63 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 9 เมษายน 2561, 5 เมษายน 2564 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • Doctorate, (Droit Public Interne), The University Paris II, France
 • Degree of Profound Studies, (Droit Public Interne), The University Paris II, France
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
 • Certification in Local Government, Institut International d’ Administration Publique (IIAP), France
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 10 (วพน. 10) สถาบันวิทยาการพลังงาน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 181/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 17/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และกรรมการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปี 2560
 • อดีตกรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบทางธุรกิจ เช่น ความผันผวนของราคาน้ำมัน (ปิโตรเลียม) โดยผลักดันนโยบายเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด (Optimal Result) และยังมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย และแผนธุรกิจเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 1 ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
 • 9 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • 15 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • 29 ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • 17 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • 30 มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า
 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 10 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 2550 - ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 23 ธ.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2565 กรรมการ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
 • ก.พ. 2560 - เม.ย. 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2560 กรรมการ องค์การเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2553 - 2560 อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะกรรมการบริษัทฯ

GC มุ่งมั่นนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผ่านแนวคิด ESG การดำเนินงานพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน