นายชฎิล ชวนะลิขิกร

กรรมการ (กรรมการที่มิเป็นผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายชฎิล ชวนะลิขิกร

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2566

อายุ: 56 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 19 ธันวาคม 2565, 7 เมษายน 2566 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Certified Internal Auditor (CIA), The Institute of Internal Auditors
 • หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง กระทรวงพลังงาน
 • หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Leadership Development Program II, PTT-Harvard Business School, สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้ กลุ่ม ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร Leadership Development Program II, PTT-IMD, สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้ กลุ่ม ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP), มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 17/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Anti-corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่น 2/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 65/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Independent Observer Program (IOP) รุ่น 1/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 340/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม พลังงาน การบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน ความมั่นคง ความยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 19 ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ และและกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 1 ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 20 ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
 • 1 พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2562 - 30 ก.ย. 2565 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลและธรรมมาภิบาลองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ

GC มุ่งมั่นนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผ่านแนวคิด ESG การดำเนินงานพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน