นายกฤษฎา บุญราช

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2564

อายุ: 63 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 2 มิถุนายน 2563

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53
 • ประกาศนียบัตร Intensive English Program, English Language Center, Georgetown University, พ.ศ. 2562
 • ประกาศนียบัตรการบริหารการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วม (The Managing Development Participation) มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ทุนสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย พ.ศ. 2544
 • ประกาศนียบัตรการบริหารงานภาครัฐและท้องถิ่น (Senior Executives in State and Local Government) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Kennedy School of Government Harvard University) สหรัฐอเมริกา โดยทุนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
 • ประกาศนียบัตรการบริหารจัดการความมั่นคง (Stability Security Transition and Reconstruction) ณ สถาบัน Asia Pacific Center for Security Studies (APCSS) รัฐฮาวาย โดยทุนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พ.ศ. 2550

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • กรรมการ มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2560 - 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • 2560 - 2562 ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • 2558 - 2560 ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • 2557 - 2558 อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย