นายคงกระพัน อินทรแจ้ง

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2564

อายุ: 53 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 ตุลาคม 2562

จำนวนการถือหุ้น:ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย:ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemical Engineering, University of Houston, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 30 (วตท. 30) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Leadership Development Program (LDP 3) รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 14 (วพน. 14) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ. 60) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2009 และหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 119/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited
 • ประธานกรรมการ บริษัท GC International Corporation
 • ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC America Corporation
 • ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC America LLC

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • กรรมการ สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • ที่ปรึกษาในสายงานสมาชิกสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • อุปนายก สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี
 • กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • กรรมการ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • ประธานร่วม France-Thailand Business Forum

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 24 ส.ค. 2563 – 25 มี.ค. 2564 กรรมการ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
 • 31 ต.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2563 กรรมการ บริษัท GC International Corporation
 • 9 ก.ย. 2551 - 31 ส.ค. 2563 กรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited
 • 6 พ.ย. 2562 - 20 ต.ค. 2563 กรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • พ.ค. 2560 - ม.ค. 2563 กรรมการ บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด
 • เม.ย. 2560 - ก.ย. 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ก.ค. 2558 - ก.ย. 2562 กรรมการ และ President & CEO บริษัท PTTGC America Corporation
 • เม.ย 2558 - ก.ย. 2562 กรรมการ บริษัท PTTGC Innovation America Corporation
 • ก.พ. 2558 - ก.ย. 2562 กรรมการ บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V.
 • ม.ค. 2558 - ก.ย. 2562 กรรมการ บริษัท Vencorex Holding
 • พ.ย. 2551 - ก.ย. 2562 กรรมการ บริษัท Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.
 • พ.ย. 2551 - ก.ย. 2562 กรรมการ บริษัท Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd.
 • ก.ย. 2557 - ธ.ค. 2561 กรรมการ บริษัท NatureWorks LLC
 • ก.ย. 2557 - ธ.ค. 2561 กรรมการ บริษัท GC International Corporation (เดิมบริษัท PTTGC International (USA) Inc.)
 • ต.ค. 2557 - มี.ค. 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน International Business Operations บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)