นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2564

อายุ: 59 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 19 กุมภาพันธ์ 2561, 2 มิถุนายน 2563 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

จำนวนการถือหุ้น: 3,415 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.000076) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • Master of Science (Industrial Engineering), The University of Rhode Island, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 27/2561 (วตท. 27) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 (วพน. 8) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA) รุ่นที่ 5/2559

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 146/2011 และหลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุ่น 12/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2560 - 2562 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
 • 2 เม.ย. 60 - 31 ส.ค. 61 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด
 • 2560 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2561 กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด
 • 2561 กรรมการ บริษัท บิสซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
 • 1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ม.ค. 59 - 30 ก.ย. 59 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารความร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ส.ค. 57 - ธ.ค. 58 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)