นายนพดล ปิ่นสุภา

กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

อายุ: 57 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 ตุลาคม 2564

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรอบรมด้านนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (RoLD Program) ปี 2560 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 22/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • G-20Y Summit 2015 ประเทศฝรั่งเศส
 • หลักสูตร Mitsui-Harvard Business School Global Management Academy 2015 Japan – U.S.A.
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 19/2557 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
 • หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives International Leading Business School (IMD) Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • หลักสูตร Assessor Training Program สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2563 / หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 146/2011 / Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 12/2011 และ สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption… International Cases and Practices (14 ตุลาคม 2558) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • คุณวุฒิด้านพลังงาน ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ตลาดทุน การบริหารจัดการธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคง ความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ที-อีโคซิส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อัลฟ่า คอม จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 1 พ.ย. 64 - 22 พ.ย. 64 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 1 ธ.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ธ.ค. 63 - 1 ต.ค. 64 กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 7 เม.ษ. 64 - 1 ต.ค. 64 กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 • 2 ธ.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
 • 3 ก.ค. 63 - 30 พ.ย. 63 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประจำประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • เม.ย. 62 - ม.ค. 64 ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด
 • 1 ก.พ. 62 - 3 ก.ค. 63 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประจำประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ก.พ. 62 - ส.ค. 62 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด
 • ต.ค. 60 - ม.ค. 62 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด
 • 2560 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
 • 1 ต.ค. 58 - 31 ม.ค. 62 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ต.ค. 58 - 31 ม.ค. 62 กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2561 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
 • 2558 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงานรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)