นายปกรณ์ นิลประพันธ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2564

อายุ: 52 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 9 เมษายน 2561, 5 เมษายน 2564 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • Master of Law (Trade Practices Law), The University of Sydney, Australia
 • Public Sector Management and Organization Change, The University of Sydney, Australia
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรนักบริหาร การงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงบประมาณ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่นที่ 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • หลักสูตร Train the Trainers ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 1 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 64 สำนักงาน ก.พ. (รายงานการศึกษาส่วนบุคคลดีเด่น)
 • หลักสูตร East Asian Public Sector Leadership Challenges, National Graduate Institute for Policy Study, Tokyo, Japan

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 153/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
 • เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • กรรมการ คณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • มิ.ย. 2561 - ม.ค. 2562 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) อีกหน้าที่หนึ่ง
 • 2560 - 2561 รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
 • 2558 - 2561 รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา