นายดิษทัต ปันยารชุน

กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

อายุ: 56 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 22 ตุลาคม 2561, 5 เมษายน 2564 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

จำนวนการถือหุ้น: คู่สมรส 80 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.000002) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • Master of Political Science (M.P.A.), National University, San Diego, U.S.A.
 • B.A. in Ed. (Social Science) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ. 63) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 30 (วตท. 30) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Making the CEO’s of Thailand (MCOT) รุ่นที่ 2
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 14 (วพน. 14) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Leadership Development Program (LDP 3) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute)
 • หลักสูตรเกี่ยวข้องกับการซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้า The Oxford Princeton, U.K.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 19/2020 และหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 206/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศโดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์พิเศษ
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดหา และการค้าวัตถุดิบเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงวัตถุดิบตั้งต้นในกระบวนการปิโตรเคมี
 • มีส่วนร่วมในหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุปทานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของปิโตรเคมีภัณฑ์จากโรงงานในประเทศ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นกลางในห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และโอเลฟินส์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 24 ต.ค. 2559 - 8 ต.ค. 2564 ประธานกรรมการ บริษัท PTT International Trading London Ltd.
 • 22 ต.ค. 2561 - 22 มิ.ย. 2563 กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 1 พ.ย. 2554 - 19 ต.ค. 2561 ประธานกรรมการ บริษัท PTT International Trading DMCC
 • 1 ก.พ. 2559 - 30 ก.ย. 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ส.ค. 2558 - 31 ม.ค. 2559 ผู้จัดการฝ่ายรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - 2558 ผู้จัดการฝ่าย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงานในตำแหน่ง Managing Director บริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด
หมายเหตุ: มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของเกณฑ์การประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI)