นางอรวดี โพธิสาโร

กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

อายุ: 59 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 22 ตุลาคม 2561, 2 มิถุนายน 2563 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

จำนวนการถือหุ้น: 153 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.000003) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • Master of Business Administration (Management Information System), The University of Dallas, U.S.A.
 • พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13 (วพน. 13) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Leadership Development Program (LDP 3) รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute)
 • หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, International Leading Business School (IMD), Switzerland
 • หลักสูตร Mitsui-HBS Global Management Academy, Harvard Business School, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 253/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • คุณวุฒิการศึกษาด้านการบริหารจัดการระบบสนเทศ (Management Information System)
 • มีประสบการณ์ในการสร้างธุรกิจร่วมทุนและการพัฒนา S-Curve ของธุรกิจใหม่ อาทิ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน (Energy Transformation) รูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน และรูปแบบธุรกิจแบบผสมผสาน
 • ส่งเสริมกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา (R&D) สำหรับกระบวนการต้นน้ำและปลายน้ำของน้ำมันปาล์มดิบสำหรับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การสรุปปัญหาความผันผวนของราคาก๊าซและน้ำมัน (ปิโตรเคมี)
 • ประสบการณ์เชิงอุตสาหกรรมด้านสารสนเทศ ซอฟต์แวร์และบริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงบทบาทผู้บริหารระดับสูงของบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด เป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปี
 • ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการวิจัยเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ โซลูชันดิจิทัล เช่น Internet of Things เทคโนโลยีบล็อกเชน แพลตฟอร์มเมืองอัจฉริยะ ความปลอดภัยสารสนเทศไซเบอร์ และศูนย์ข้อมูล (Data Center)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ประธานกรรมการ บริษัท Sakari Resources Limited
 • ประธานกรรมการ บริษัท อัลฟ่า คอม จำกัด
 • กรรมการ บริษัท Tiger Energy Trading Pte. Limited

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2560 - 2562 กรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
 • 2560 - 30 ก.ย. 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนกลยุทธ์ และบริหารการลงทุน และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ โครงการ ExpresSo บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนกลยุทธ์ และบริหารการลงทุน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ: มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของเกณฑ์การประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI)