นางอรวดี โพธิสาโร

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2564

อายุ: 59 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 22 ตุลาคม 2561, 2 มิถุนายน 2563 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

จำนวนการถือหุ้น: 153 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.000003) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • Master of Business Administration (Management Information System), The University of Dallas, U.S.A.
 • พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13 (วพน. 13) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Leadership Development Program (LDP 3) รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute)
 • หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, International Leading Business School (IMD), Switzerland
 • หลักสูตร Mitsui-HBS Global Management Academy, Harvard Business School, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 253/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ประธานกรรมการ บริษัท Sakari Resources Limited
 • ประธานกรรมการ บริษัท อัลฟ่า คอม จำกัด
 • กรรมการ บริษัท Tiger Energy Trading Pte. Limited

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2560 - 2562 กรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
 • 2560 - 30 ก.ย. 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนกลยุทธ์ และบริหารการลงทุน และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการ ExpresSo บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนกลยุทธ์ และบริหารการลงทุน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)