ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2564

อายุ: 61 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 9 เมษายน 2561, 5 เมษายน 2564 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • Doctorate, (Droit Public Interne), The University Paris II, France
 • Degree of Profound Studies, (Droit Public Interne), The University Paris II, France
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
 • Certification in Local Government, Institut International d’ Administration Publique (IIAP), France
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 10 (วพน. 10) สถาบันวิทยาการพลังงาน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 181/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
 • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 และเลขานุการกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
 • กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า
 • กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ)
 • กรรมการกฤษฎีกา
 • ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • ก.พ. 2560 - เม.ย. 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2560 กรรมการ องค์การเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2553 - 2560 อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์