นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ

ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2564

อายุ: 67 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 9 เมษายน 2561, 5 เมษายน 2564 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Economics, London School of Economics and Political Science, U.K.
 • Master of Science (Economics), London School of Economics and Political Science, University of London, U.K.
 • Bachelor of Arts (Mathematics), (First-class Honors), University of Oxford, U.K.
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน. 6) สถาบันวิทยาการพลังงาน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 35/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการอิสระ และผู้ทำแผนฯ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการ Kiroro Resort Holdings Company Limited

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
 • ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • กรรมการ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2558 - 2563   ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 1 ก.ค. 2557 - 11 ก.ค. 2561   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2559   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)