นายดอน วสันตพฤกษ์

กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อมูล ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2564

อายุ: 63 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 พฤศจิกายน 2558, 5 เมษายน 2559 (ต่อวาระครั้งที่ 1), 5 เมษายน 2562 (ต่อวาระครั้งที่ 2)

จำนวนการถือหุ้น: คู่สมรส 3,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.000067) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • Master of Engineering (Industrial Engineering), University of New South Wales, Sydney, Australia
 • Bachelor of Engineering (Industrial Engineering), University of New South Wales, Sydney, Australia
 • สัมมนา “แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ” (13 กรกฎาคม 2558)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6/2558 (วพน. 6) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • การประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption through Public - Private Collaboration” (16 ตุลาคม 2557)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption… International Cases and Practices และสัมมนา “Anti-Corruption : Leadership Role of the Board และบทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อนองค์กรตามร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... และหลักการบริหาร กิจการที่ดี” / หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 117/2015 และหลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 7/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • คุณวุฒิการศึกษาด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
 • อดีตกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยดำรงตำแหน่งในระหว่างวันที่ 4 ก.พ. 2557 - 23 ธ.ค. 2561 โดยมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วทั้งกลุ่ม ปตท. รวมทั้ง กำกับดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2552 - ปัจจุบัน ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • เม.ย. 2561 - พ.ย. 2562 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 4 ก.พ. 2557 - 23 ธ.ค. 2561 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - เม.ย. 2561 กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ: มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของเกณฑ์การประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI)