ม.ล. ปีกทอง ทองใหญ่

กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูล ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2564

อายุ: 54 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 ตุลาคม 2564

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Bachelor of Science (Petroleum Engineering), The University of Texas at Austin

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • ไม่มี

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • คุณวุฒิด้านพลังงาน ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี การบริหารจัดการธุรกิจ และการเงิน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการ และรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2562 - 30 ก.ย. 64 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด
 • 1 พ.ย. 59 - 30 ก.ย. 64 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฎิบัติงาน Secondment บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ตำแหน่งรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ
 • 1 พ.ย. 59 - 30 พ.ย. 59 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงาน บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด และทำหน้าที่ผู้จัดการสถาบันวิทยาการพลังงานอีกหน้าที่หนึ่ง
 • 1 ส.ค. 58 - 31 ต.ค. 59 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ นโยบายและเศรษฐกิจ บริษัท ปตท. จำกัด และทำหน้าที่ผู้จัดการสถาบัน วิทยาการพลังงานอีกหน้าที่หนึ่ง