นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูล ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2564

อายุ: 61 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 21 กันยายน 2563

จำนวนการถือหุ้น: 40,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.000887) ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7/2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 57/2557 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP 3) รุ่นที่ 1/2557สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • Advance Senior Executive Program (ASEP-5) Class 5/2010, KELLOGG & SASIN, Chicago, USA
 • วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุ่นที่ 35/2549
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 20 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
 • Leadership Excellence through Awareness and Practice (LEAP), INSEAD, Singapore and France

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2563 / สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption...International Cases and Practices (14 ตุลาคม 2558) / หลักสูตร Charted Director Class (CDC) รุ่น 11/2015 / หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 93/2011 / หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 12/2011 และหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 85/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • บทบาทสำคัญในการทำให้ธุรกิจปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ของประเทศไทย เติบโตก้าวหน้า สร้างมูลค่าเพิ่มต่อระบบเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประสบการณ์ด้านการขับเคลื่อนธุรกิจเคมีและปิโตรเคมี (Chemical and Petrochemicals Business Transformation) ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเคมีภัณฑ์ที่มีโอกาสการเติบโตสูงและตอบสนองต่อความต้องการของ ผู้บริโภค รวมถึงการพัฒนาเส้นทางที่ยั่งยืนสำหรับสาขาวัสดุศาสตร์และผลิตภัณฑ์พิเศษ
 • มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ได้แก่ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ประธานกรรมการ บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2 ก.ค. 2563 - 1 ก.ค. 2564 รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • ส.ค. 2561 - ธ.ค. 2563 ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ส.ค. 2561 - พ.ค. 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ก.ย. 2561 - ส.ค. 2563 กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค. 2561 - ส.ค. 2561 ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • ธ.ค. 2560 - ส.ค. 2561 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
 • ต.ค. 2560 - ส.ค. 2561 กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • เม.ย. 2559 - ส.ค. 2561 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค. 2558 - ส.ค. 2561 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค. 2560 - ธ.ค. 2560 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • เม.ย. 2560 - ธ.ค. 2560 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮีเคมิคอล จำกัด
 • ม.ค. 2559 - ก.ย. 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • พ.ย. 2558 - ธ.ค. 2560 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • พ.ย. 2558 - มี.ค. 2560 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
 • ต.ค. 2558 - ธ.ค. 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค. 2557 - ธ.ค. 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
 • เม.ย. 2558 - ต.ค. 2558 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • เม.ย. 2555 - ก.ค. 2558 กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
หมายเหตุ: มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของเกณฑ์การประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI)