นายสราวุธ แก้วตาทิพย์

กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูล ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2564

อายุ: 47 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 20 กรกฎาคม 2563

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • Doctor of Philosophy (PhD) in Chemical Engineering, University of Southern California, U.S.A.
 • Master of Science (Chemical Engineering), University of Southern California, U.S.A.
 • Bachelor of Science (Chemical Engineering), California State Polytechnic University, U.S.A.
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่ 11 (วพน.11) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 83 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
 • หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่นที่ 7 กระทรวงพลังงาน
 • หลักสูตร LPG - Supply, Economics, Markets and International Trading, Mennta Energy Solutions (formerly The Oxford Princeton Programme), Oxford, U.K.
 • หลักสูตร International Program for Development Evaluation Training by the World Bank and Carleton University, Ottawa, Canada
 • หลักสูตร International Training Program on Utility Regulation and Strategy by the World Bank and University of Florida, Florida, U.S.A
 • International Energy Forum, Doha, Qatar

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 267/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • คุณวุฒิการศึกษาและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมี
 • มีประสบการณ์เชิงอุตสาหกรรมในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับ วิศวกรรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และกลยุทธ์เชิงนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 16 ธ.ค. 2562 - 3 ก.ค. 2563 กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 9 มี.ค. 2561 - 16 ธ.ค. 2562 กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 • 6 เม.ย. 2562 - 8 พ.ย. 2562 รองปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 • 7 ธ.ค. 2559 - 5 เม.ษ. 2562 รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 • 11 ก.พ. 2557 - 6 ธ.ค. 2559 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ: มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของเกณฑ์การประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI)