นายประภาศ คงเอียด

กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูล ณ วันที่ 08 ตุลาคม 2564

อายุ: 59 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 พฤศจิกายน 2562, 2 มิถุนายน 2563 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • International Tax Program Certificate and Master of Laws (ITP/LL.M.) Harvard Law School, Harvard University, Massachusetts, U.S.A.
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน. 6) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 (วตท. 21) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ. 56) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 9 (นยปส.) สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญาธรรมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 21 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 3 โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 3 สถาบันการสร้างชาติ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Anti Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่น 32/2016 /
  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 5/2016
  Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 4/2015 /
  Director Certification Program (DCP) รุ่น 172/2013 /
  Audit Committee Program (ACP) รุ่น 44/2013 /
  Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 6/2013 /
  Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 21/2013 /
  Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 4/2013 และ
  Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 16/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์เฉพาะด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกฎหมาย การบริหารจัดการองค์กร การกำกับดูแลกิจการ (การปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน) การธนาคารและการเงิน และความยั่งยืนขององค์กร
 • ประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เช่น นโยบายภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง และผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง โดยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
 • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
 • กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 9 ก.พ 2564 - 1 ต.ค. 2564 อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 • ก.ค. 2561 - ก.พ. 2564 กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค. 2563 - ก.พ. 2564 กรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ค. 2561 - ก.พ. 2564 ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
 • พ.ย. 2562 - ม.ค. 2564 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - 2563 กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 • 2560 - 2561 ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • 2558 - 2561 กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - 2561 กรรมการ ธนาคารออมสิน
 • 2558 - 2560 รองปลัด กระทรวงการคลัง
 • 2558 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
 • 2556 - 2558 กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
 • 2556 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - 2558 ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงการคลัง
หมายเหตุ: มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของเกณฑ์การประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI)