นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2564

อายุ: 67 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 24 มกราคม 2563

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • Master of Business Administration (M.B.A.) (Industrial Management), University of Tennessee, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ. 16) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 18/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • กรรมการ คณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 19 ส.ค. 2558 - 16 ก.ค. 2562   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • 2557 - 2558   กรรมการธนาคาร และกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2558   รองประธานคณะกรรมการบริหารการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • 2556 - 2558   กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2558   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2558   กรรมการอิสระ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2558   กรรมการอิสระ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2558   ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)