ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลและระบบ ให้สอดคล้องกับ
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล ที่มีผลบังคับวันที่ 1 มิถุนายน 2564