นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน

การให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน ทั้งตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ อาทิเช่น มาตรการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (Office of the National Anti-Corruption Commission) และมาตรการขององค์การสหประชาชาติ อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการคอร์รัปชัน (UN Convention Against Corruption) เป็นต้น เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนคาดหวังและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามให้เกิดเป็นรูปธรรม

นโยบาย :

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Corruption) การให้หรือรับสินบน (Bribery) กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน โดยถือว่าการกระทำใดๆที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกระดับจะต้องต่อต้านและละเว้นการกระทำเช่นว่านั้น

แนวทางปฏิบัติ :

ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบทั้งของประเทศไทยและระหว่างประเทศที่ว่าด้วยเรื่อง การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน ในทุกภูมิภาค หรือทุกประเทศที่บริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มมีการดำเนินธุรกิจ

  1. ผู้บริหารและพนักงาน ควรให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)
  2. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา
  3. การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ อาทิ ของขวัญ (Gifts) ความบันเทิง (Entertainment) การท่องเที่ยว (Travel) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐต่างประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระทำที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงไม่ควรส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระทำดังกล่าวด้วย