ติดต่อเรา

ทุกคำแนะนำและทุกความต้องการของท่านมีค่าสำหรับเรา กรุณากรอกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มด้านล่างนี้

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในการเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อกลับข้าพเจ้า หรือ ส่งต่อไปยังผู้เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์