วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล
เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต

พันธกิจ

Shareholder

ส่งมอบผลตอบแทนที่เป็นธรรม และยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย การบริหารผลประกอบการที่เป็น เลิศอย่างน่าเชื่อถือ

Society

ผสานความรับผิดชอบต่อสังคม และความใส่ใจสิ่งแวดล้อมใน การดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน

Business Partner

เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแก่คู่ค้าด้วย สินค้าและบริการเชิงนวัตกรรม

Employee

สร้างองค์กรที่พร้อมรับการ เปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ด้วย บรรยากาศการทำงานที่เป็นสุข
ควบคู่กับการเร่งพัฒนาบุคลากร
ให้มีศักยภาพพร้อมรับกับ
ความท้าทายใหม่ๆ รวมทั้งทุ่มเท และผูกพันต่อองค์กรเพื่อความ เป็นเลิศอย่างมืออาชีพ