วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล
เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต

พันธกิจ

Shareholder

ส่งมอบผลตอบแทนที่เป็นธรรมและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยการบริหาร
ผลประกอบการที่เป็นเลิศอย่าง
น่าเชื่อถือ

Society

ผสานความรับผิดชอบต่อสังคมและความใส่ใจสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Business Partner

เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแก่คู่ค้าด้วยสินค้าและบริการเชิงนวัตกรรม

Employee

สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยบรรยากาศการทำงานที่เป็นสุข ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้ทุ่มเทและผูกพันต่อองค์กรเพื่อความเป็นเลิศอย่างมืออาชีพ