นโยบายการพัฒนาและดูแลบุคลากร

การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลพื้นฐานให้แข็งแกร่งนับเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่ม ขีดความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจของ GC ให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนไปสู่เป้าหมายการเป็น “ผู้ประกอบธุรกิจระดับโลก” (Global Player) ในฐานะแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ

บริษัทฯ ได้กำหนดแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และเตรียมความพร้อม ต่อการขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั้งเชื่อมโยงกับธุรกิจในต่างประเทศและเสริมบริบททางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และ มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

การรับพนักงานของ GC

ในการวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ บริษัทฯ มีการกำหนดอัตรากำลังและเตรียมบุคลากรสำหรับการพัฒนาโครงการ ในช่วงต่างๆ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพสำหรับการปฏิบัติงานในโครงการให้ทันตามกำหนด รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลพนักงานที่มีศักยภาพ (Talent Pool) เพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญของพนักงานในด้านต่างๆ อาทิ ความเชี่ยวชาญ ทักษะความชำนาญ ประสบการณ์ ความสนใจในการทำงาน เป็นต้น เพื่อให้การสรรหาและดำเนินการบริหารจัดการพนักงาน ที่มีศักยภาพได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งขยายฐานข้อมูลผู้สมัครต่างชาติ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในต่างประเทศ โดยเฉพาะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ E-Recruitment เพื่อให้กระบวนการสรรหา มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตอบสนองต่อนโยบายการสนับสนุนโครงการต่างๆ และการเติบโตทางธุรกิจ อีกทั้งยังสร้างการรับรู้แบรนด์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ เฟสบุ๊ค ไลน์ และลิงค์อิน เพื่อให้สามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์ในสายวิชาชีพต่าง ๆ มาร่วมงานกับบริษัทฯ ได้มากยิ่งขึ้น

เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กร ในกระบวนการสรรหาพนักงานนั้น บริษัทฯ จะคัดเลือกพนักงานที่มีทัศนคติที่ดีและมีพฤติกรรมหลัก 4 ประการ ตามค่านิยม GC SPIRIT ได้แก่ “กล้าคิด กล้าทำ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า” “ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาตนเอง รักการทำงานเป็นทีม” “ทำงานเชิงรุกสนองตอบความต้องการของลูกค้า” และ “มุ่งปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน”

การพัฒนาพนักงาน (Learning & Development)

บริษัทฯ ดำเนินโครงการ Shift Mindset & Culture ที่มุ่งเน้น การปรับแนวความคิดและวิธีการทำงานของพนักงาน ให้สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอน (Uncertainty) มีความผันผวน (Volatility) และมีความซับซ้อน (Complexity) เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ยังคงความสามารถในการแข่งขันและสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง และดำเนินการตามแผนงานเพื่อเสริมสร้างให้เกิดการรับรู้และ เข้าใจความเปลี่ยนแปลง โดยคณะทำงาน Shift Mindset & Culture ประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ จะกำหนดแผนงานเพื่อสร้าง Awareness และ Understanding ให้พนักงานเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน ที่นำไปสู่การปฏิบัติตามพฤติกรรมหลัก 4 ประการ ตามค่านิยม GC SPIRIT ดังกล่าว