Focus on

Feature Stories

GC News

Driving

a Workplace Culture of Excellence

“บุคลากร” คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร จีซี ให้ความสำคัญกับบุคลากรที่จะเป็นแรงผลักดันภายในเพื่อให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายอย่างมั่นคง จีซี สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เติบโต ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ พร้อมเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างมืออาชีพและสอดคล้องตามพฤติกรรมหลัก 4 ประการ (GC SPIRIT 4 Core behaviors) โดยส่งเสริมให้บุคลากรของ จีซี “กล้าคิด กล้าทำ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า” “ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาตนเอง รักการทำงานเป็นทีม” “ทำงานเชิงรุกสนองตอบความต้องการของลูกค้า” และ “มุ่งปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน” นอกจากนี้บุคลากรของ จีซี ให้ความสำคัญสูงสุดและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรและขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนพร้อมกับสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยทั้งในทางธุรกิจและสังคม

Developing and Producing

Better Chemistry

จีซี มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทั้งผลิตภัณฑ์ โอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเป็นเคมีภัณฑ์ที่หลากหลาย ตลอดจนผลิตภัณฑ์เพื่อทดแทนการนำเข้า ซึ่งเป็นวัตถุดิบพื้นฐานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ อีกมากมาย ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมของประเทศ

จีซี ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ของ จีซี เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ของ จีซี สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้ดียิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

กระบวนการผลิต

จีซี เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร (Integrated Petrochemical and Refining) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นบริษัทชั้นนำด้านปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในระดับภูมิภาคอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม

Contributing to

A Sustainable Future

จีซี มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้กรอบการดำเนินงานสู่ความยั่งยืน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการทำงานของทุกภาคส่วนในองค์กรครอบคลุม 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ จีซี สามารถรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของประเทศและสากล ปรับปรุงระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อผู้บริโภค ชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร

Our Projects Making the World Better

ในฐานะผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (จีซี) มุ่งมั่นในการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจควบคู่กับการ ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการบูรณาการความรู้ ทรัพยากร เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในทุกด้าน อย่างเต็มกำลัง เราส่งเสริมพร้อมริเริ่มและดำเนินโครงการ เพื่อสังคมต่างๆ ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งมอบคุณค่าและคุณประโยชน์ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และขยายผลความสำเร็จไปสู่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย และโลกให้ดียิ่งขึ้น ตามแนวคิด Better Chemical for Better Living

Waste This Way

รักษ์โลก ต้องแสดงออก มาร่วมลด.. เปลี่ยน.. แยก.. ไปกับ “Waste This Way #รักษ์โลกให้ถูกทาง” แคมเปญผลักดัน การจัดการขยะในงานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74

#CUTUball74 #WasteThisWay #รักษ์โลกให้ถูกทาง

รายละเอียดแคมเปญ https://gccircularliving.pttgcgroup.com/th/
activities/448/waste-this-way

ติดตามกิจกรรม https://www.facebook.com/WasteThisWay/