GC_ONE REPORT 2021_ENG

วันนี้…เราไม‹ ตŒ องการเปš นที่ 1 แต‹ เรา…อยากกŒ าวไปใหŒ ถึง 0 ยกระดับการดำเนินงานสู‹ การสรŒ างมูลค‹ าเพ� � มทางธุรกิจในระยะยาว กŒ าวสู‹ เป‡ าหมายที่ทŒ าทาย ในการเปš นองค กร ที่ลดการปล‹ อยก าซเร� อนกระจกใหŒ เปš น 0 (Net Zero) ภายในป‚ 2593 ควบคู‹ ไปกับการเติบโตที่ยั่งยืน ดŒ วยแนวทาง Decarbonization ที่ขับเคลื่อนดŒ วย 3 เสาหลัก คือ EFFICIENCY เพ�่ อเพ�� มประสิทธิภาพการ ลดการปล‹ อยของเสีย COMPENSATION-DRIVEN ประยุกต ว� ธีดูดซับคาร บอนจากธรรมชาติและคŒ นหาเทคโนโลยี ดูดซับคาร บอนมาสนับสนุนการดำเนินงานใหŒ ไดŒ ตามเป‡ าหมาย อย‹ างมีประสิทธิภาพสูงสุด PORTFOLIO-DRIVEN ิจในระยะยาว ังคงรักษา

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=