โครงการประกวดวาดภาพ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5"

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC แกนนำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท. มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5 ในหัวข้อ “Circular Living หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่รู้จบ” เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด GC Circular Living ที่บริษัทฯ กำลังผลักดันให้ประชาชนทั่วไปหันมาปรับเปลี่ยนแนวคิด การใช้ชีวิตที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก

ทั้งนี้ โครงการประกวดวาดภาพฯ จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำความคิดสร้างสรรค์ผสานกับจินตนาการมาใช้การวาดภาพที่สื่อถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รวมถึงประโยชน์ของ ปิโตรเคมี ได้ทาง
Website : www.pttgcgroup.com หรือทาง PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี และใช้จินตนาการสร้างสรรค์เป็นผลงานภาพวาดระบายสี