GC ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดตัว "โครงการเส้นทางแห่งความสุข" มุ่งศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมจังหวัดระยอง

เพราะ “ศิลปวัฒนธรรม” เป็นศักดิ์ศรีของความเป็นชาติ และแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติของเผ่าพันธุ์ท้องถิ่น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงร่วมมือวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดระยองและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง สร้างความตระหนักถึงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมพร้อมชู “โครงการเส้นทางแห่งความสุข” ต่อยอดสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของภาคตะวันออก

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) เปิดเผยว่า GC ในฐานะผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต มีนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคม โดยเฉพาะที่จังหวัดระยอง ซึ่งถือเป็นที่ตั้งฐานการผลิตส่วนใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ดำเนิน “โครงการเส้นทางแห่งความสุข” ที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างแหล่งศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่มีอยู่เดิม รวมถึงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

“ระยอง มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีการพบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์ตั้งแต่ครั้งก่อนประวัติศาสตร์ ตลอดจนร่องรอยอารยธรรมต่างๆ บริษัทฯ จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาแหล่งศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดระยอง

ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดระยองและพื้นที่เกี่ยวข้อง อันจะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้วัฒนธรรมของท้องถิ่นระยอง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และบ่งบอกถึงรากเหง้าพื้นฐานของความเป็นชาติสืบทอดจากบรรพบุรุษตั้งแต่อดีตกาล พร้อมส่งเสริมแหล่งศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ควบคู่ไปกับการบูรณาการโครงการเพื่อสังคมของบริษัทฯ ในจังหวัดระยอง ให้เชื่อมโยงกันในทุกมิติอย่างเป็นระบบ เช่น โครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ) โครงการลุฟฟาลา และโครงการข้าวหลามหนองแฟบ 4.0 เป็นต้น ที่ดึงศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมตลอดเส้นทางแห่งความสุขในจังหวัดระยอง”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นแหล่งคลังข้อมูลเชิงวิชาการของศาสตร์แขนงต่าง ๆ ซึ่งล้วนมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทั้งข้อมูลที่เป็น Pure Knowledge ได้แก่ คลังข้อมูลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านงานวิจัยด้านโบราณคดี ศิลปกรรม มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การออกแบบสร้างสรรค์ และข้อมูลที่เป็น Applied Knowledge ได้แก่ การนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดมูลค่า (Value Added) ทางเศรษฐกิจ เช่น การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศ การออกแบบผลิตภัณฑ์ อันเป็นการต่อยอดองค์ความรู้และนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของสินค้าตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

“การร่วมมือของ GC และ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการ ความรู้ทางด้านงานวิจัย การนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของศิลปวัฒนธรรม โดยประเด็นสาระสำคัญ คือ ร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดระยองและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ร่วมกันบูรณาการความร่วมมือส่งเสริมการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับทุกภาคส่วนได้รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดระยอง”

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี โดยมีขอบเขตการวิจัยองค์รวมในทุกมิติ 4 ด้าน ได้แก่ การวิจัยประวัติวัฒนธรรมและเส้นทางสายประวัติศาสตร์ การวิจัยด้านเอกสารโบราณ การวิจัยด้านศิลปกรรมและงานช่าง การวิจัยข้อมูลชาติพันธุ์และวิถีชุมชน ด้วยตระหนักถึงศักยภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีองค์ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม โดยใช้พลังของนักศึกษา ซึ่งเป็นพลังของคนรุ่นใหม่ ในการสำรวจพื้นที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัยในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยหวังว่าความร่วมมือนี้จะสามารถร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรม และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในการสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมในพื้นที่ระยองได้อย่างยั่งยืน