พีทีที โกลบอล เคมิคอล ต้อนรับ CEO ใหม่

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (Mr. Supattanapong Punmeechaow) (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ลงนามในหนังสือรับมอบงาน โดยมีคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ โดยนายสุพัฒนพงษ์ เริ่มดำรงตำแหน่ง CEO บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ได้มีมติแต่งตั้ง นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ แทนนายบวร วงศ์สินอุดม ซึ่งครบเกษียณอายุการทำงาน