GC ชู Circular Economy มุ่งผลักดันวิสาหกิจชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม ผนึกกำลังร่วมกับ 10 หน่วยงานพันธมิตร ขับเคลื่อนโครงการ Big Brothers

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ประกาศความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรรวม 11 องค์กร ขับเคลื่อนโครงการ Big Brothers เพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อม สังคม โดยร้านค้าชุมชนจะแบ่งรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือแรงกำลังที่มีเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในชุมชนของตนหรือชุมชนอื่นในจังหวัดระยอง โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี และคุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร GC ร่วมงาน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

โดย GC ได้ร่วมส่งเสริมและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ข้าวหลามหนองแฟบ 4.0 จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหลามหนองแฟบ และทาร์ตสับปะรด จากวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาการเกษตรเมืองหนาว เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และมีแผนดำเนินการต่อยอดไปยังวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอื่นๆ ต่อไป