PTTGC มอบร่ม 5,000 คัน เพื่อบริการประชาชน ณ ท้องสนามหลวง แก่กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพระบรมมหาราชวัง (กองทัพภาคที่ 1)

คุณปฏิภาณ สุคนธมาณ  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และคุณวราวรรณ ทิพพาวนิช  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร  เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบร่มจำนวน  5,000 คัน ให้แก่กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพระบรมมหาราชวัง (กองทัพภาคที่ 1) เพื่อบริการแก่ประชาชน ณ ท้องสนามหลวง  โดยมีพลตรี สันติพงศ์  ธรรมปิยะ  รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้รับมอบ  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560