การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

PTTGC จัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Committee: SDC) ซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบาย กลยุทธ์และแผนงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ และเป็นมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการริเริ่มการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการจัดการการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ ให้ยึดมั่นในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และพร้อมเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยตรงต่อประธานกรรมการคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัท อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการ 21 ท่าน ซึ่งมาจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Senior Vice Presidents, SVP) และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ จากแต่ละหน่วยธุรกิจและหน่วยงาน

คลิกเพื่อขยาย
คลิกเพื่อขยาย

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ

  1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ กรอบการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินกลยุทธ์ และพิจารณาคัดเลือกประเด็นที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเป็นองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีแนวทางสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
  2. กำกับ ดูแล ทบทวนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้นำไปสู่การปฏิบัติ และสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงกลุ่ม ปตท.
  3. ให้คำปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อให้มีการดำเนินกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  4. กำหนดให้คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
  5. ประธานคณะกรรมการ ฯ มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแต่ละด้านให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับประเด็นสำคัญขององค์กร
  6. กำกับดูแลให้อนุกรรมการหรือคณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อ 5 มีการดำเนินการและรายงานต่อคณะกรรมการคณะกรรมกรฯ ไตรมาสละ 1 ครั้ง
  7. สรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการบริหารจัดการการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในและภายนอกองค์กร นำเสนอต่อคณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ (GMC) หรือคณะจัดการ (MC) และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คลิกเพื่อขยาย