กลยุทธ์

PTTGC : Tax Strategy and Tax Policies

PTTGC Tax Strategy

“With our longstanding practice of Good Corporate Governance, PTTGC is committed to be transparent, responsible and accountable in all tax matters, aiming to build sustainable trust with stakeholders and societies where we operate.”

In support of our overall business strategy and objectives, PTTGC pursues a tax strategy that is principled, transparent and sustainable in the long term. We have established principles governing our strategy and related tax policies which have been the result of a longstanding PTTGC practice.

Mr. Anon Sirisaengtaksin, Chairman of the Risk Management Committee (PTTGC annual report 2015. P. 100) The Board of Directors (BOD) level, Risk Management Committee (RMC), and Enterprise Risk Management Committee (ERMC) in general have given precedence to risk management including taxation risks. The Management reported the progress of risk management activities to the BOD on a regular basis. Additionally, the Audit Committee reviews the effectiveness of risk management based on business performance reports, internal audit reports and auditor reports. These could reasonably assure that the Company would be able to mitigate potential risks down to acceptable level.

We are committed in our responsibility towards our stakeholders in the widest sense and we set our ambition on ensuring sustainable continuity, proper business and commercial rationale in our daily practice, including proper management of resources and flexibility of management to face the increasingly complex international taxation landscape.

In that spirit, our tax policies consist of 3 pillars:

Tax Code of Conduct: We strive to achieve sustainable and competitive company taxation and sustainable value and growth including good corporate tax citizenship with added value for society.

Tax Risk Management: We are fully compliant with tax laws and regulations in all jurisdictions where we operate. We aim to manage our (tax) risks including tax consequences due to changes in governments’ tax policies or administrative tax practices. This encompasses maintenance of documented policies and procedures in relation to tax risk management and completion of thorough risk assessments in all taxation affairs. This includes, among others, compliance, operational and external reporting risks.

Tax Transparency: We are transparent in our tax communication to governments, fulfilling all statutory disclosure requirements on taxation. We welcome the recent developments relating to public disclosure of tax strategies of companies and accompanying economic contribution reporting. For us good corporate citizenship includes excellence in tax governance, tax accountability and tax transparency building trust with societies and stakeholders.

PTTGC Tax Policies
PTTGC Tax Code of Conduct

 1. Compliance: We act at all times in accordance with all applicable laws and is guided by relevant international standards and we aim to comply with the spirit as well as the letter of the law.
 2. Corporate ethics: Our Tax Code of Conduct is based on our Corporate Governance and Business Code of Conduct which requires that our business be transacted in accordance with a high standard of corporate conduct appropriate to our standing as a major company with worldwide operations.
 3. Transfer pricing: We aim to pay an appropriate amount of tax according to where value is created within the normal course of commercial activity. Any transfer pricing is always calculated using the ‘arm’s-length’ principle.
 4. Tax Structuring: We do not enter into tax fraudulent, contrived or abnormal tax structures. Furthermore, we will not enter into complex tax structures where the primary objective is accessing tax benefits and the sole purpose is tax avoidance.
 5. Sustainable company taxation: We have a responsibility to our shareholders to be financially efficient and deliver a sustainable taxation that enhances shareholder value.
 6. Tax Incentives: In line with the objective of tax efficiency, we will seek to make use of legally available tax incentives, within the context of sound and sustainable business decision-making. Incentives may include tax holidays, accelerated asset allowances or other incentives. All are in the context of national or local tax policy and would generally be available to any business that meets the relevant criteria. These incentives may influence our business decision making, but are only one of a range of economic factors taken into account.
 7. Relationships with tax administrations: We respect the right of governments to determine their own tax structures, rates of tax and collection mechanisms. We seek an open and constructive dialogue with the tax authorities in pursuit of professional and constructive working relationships.

PTTGC Tax Risk Management

 1. Process Compliance: We commit to act responsibly in relation to our tax affairs. This means that we comply with the tax laws and regulations of each country in which we operates. Where tax laws do not give clear guidance, prudence and transparency shall be the guiding principles.

  We furthermore commit to be globally compliant in timely, accurate and complete filing of tax returns and striving to avoid adjustments, fines and interest costs.

  Our economic contribution, of which tax forms a part, is important and we aim to ensure that we pay the right and proper amount of tax in each country in which we operate.

  Operational controls apply to all processes relating to the management of tax liabilities for which tax is accountable.
 2. Monitoring & Reporting: We commit to appropriate internal and external tax monitoring and reporting and accurate representation of current and deferred tax expenses.
 3. Reputational risk: We are furthermore committed to effectively monitor and manage compliance and reputational risks related to our tax affairs. We periodically review the quality and integrity of tax arrangements, as well as the accuracy and comprehensiveness of tax data, tax returns and reported results regarding tax provisions, exposures and deferrals.

PTTGC Tax Transparency

We are committed to an open and transparent principle based approach towards taxation.

Transparency to Tax Administration

 1. For us this means, first of all, tax transparency to tax administrations where full disclosure will be given to fulfill all regulatory requirements in all jurisdictions we operate in.
 2. This includes information necessary to properly understand entries in a tax return and information specifically requested during tax audit enquiries. In this context, we ensure that proper documentation is kept to meet local tax requirements.

Transparency to Other Stakeholders

 1. We are furthermore committed to tax transparency responsibilities towards our stakeholders in the widest sense in line with our sustainability approach. In that spirit of transparency and continued disclosure, we have decided to publish our tax strategy and tax policies.
 2. We are transparent about our approach to tax and will put forward understandable, timely and transparent communication about our tax strategy and tax policies. We believe that this tax transparency is a cornerstone of good tax governance.
 3. Furthermore, we endeavor to ensure that we are appropriately transparent on our economic contribution in order to provide greater insight and clarity to stakeholders and societies where we operate.

PTTGC Group’s revenue is mostly generated in Thailand and presents over 96%. The Corporate Tax Rate in Thailand is 20%. Nevertheless, most of PTTGC’s operations in Thailand have received tax exemption privileges and double deduction expenses from the Board of Investment (BOI).

There are 3 privileges granted from BOI:

 1. Corporate income tax exemption (tax holiday) for a period of 8 years;
 2. A 50% reduction of corporate income tax rate for the next 5 years; and
 3. Double deduction of transportation, electricity and water costs from corporate taxable income for 10 years.

Generally, PTTGC’s Effective Tax Rate in Thailand is lower than Corporate Tax Rate of 20% due to many BOI certificates granted to our local operations. Our Effective Tax Rate varies year by year because of various utilization period of each BOI privilege which has different beginning activation date and performance from operations. The local operations are mainly tax exempted except for Refinery and Aromatic businesses. As a result, PTTGC’s Effective Tax Rate in 2015 was approximately 9%.

Total revenue in 2015 decreases from 2014 due to 2 main reasons as below;

 • The continuous drop in crude oil price throughout 2015 from approximately 60 to 35 USD per Barrel led to the significant decline in PTTGC’s revenue in 2015.
 • For accounting aspects, referring to TFRS1 11 adopted since 2015 in Thailand, the principle determination has been changed for Joint Venture. PTTGC is required to adjust from proportionate consolidation to equity method. As a result, revenue, expenses, assets, and liabilities of PTTGC group have been reduced.

For the international investments, they are mostly under business improvement which attributed to negative performances in 2015 as stated below:

 • In France, our business has continued reporting negative performance due to lower Toluene Diisocyanate (TDI)’s average price in 2015 as a result of declining crude oil price and higher completion from new plants in Europe. However, it still showed corporate income tax expense from loss generating entity owing to an annual local income tax called “CVAE” which stands for Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Enterprises levied on gross margin
 • In the USA, one of our businesses is research and development in bio-based chemicals which was generally incurred expenses. However, the reversal of deferred tax liabilities as a result of asset revaluation led to negative tax amounts. Another profitable business was obligated to pay taxes as usual.
 • For other countries, some companies generated losses while some contributed profits. Those entities with taxable income obligated to pay tax in accordance with local regulations.
PTTGC’s Product Stewardship Statement

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต โดยตอบรับความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (Product Stewardship) เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เพื่อปรับปรุงการผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต โดย

 • ดำเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
 • รักษาช่องทางการสื่อสารสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของบริษัทฯ
 • สนับสนุนทรัพยากรสำหรับดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เช่น การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment, LCA) การวิจัยและพัฒนาเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดหาอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ

PTTGC's GMO Position Statement

การใช้งานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms, GMO) เป็นประเด็นสำคัญที่ผู้มีส่วนได้เสียในสังคมมีความกังวลใจอย่างสูงในปัจจุบัน การพัฒนา GMO อาจจะเป็นทรัพยากรสำคัญที่มีความท้าทายอย่างมาก

สำหรับประเทศไทย การใช้ GMO อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายไทย ยกตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติกักพืช พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย เพื่อแสดงความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ และตระหนักถึงการใช้ GMO บริษัทฯ ต้องการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนผ่าน GMO Position Statement

บริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงในธุรกิจผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์ส่วนน้อยของบริษัทฯ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการค้าซึ่งอาจผลิตจากวัตถุดิบที่มาจากพืชที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม หน้าที่ของบริษัทฯ คือ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่อย่างรับผิดชอบภายใต้กรอบของการควบคุมกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและการให้ข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับการใช้งาน

ในฐานะที่เราเป็นบริษัทฯ ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ติดตามความคืบหน้าและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของ GMOs อย่างต่อเนื่อง และจะดำเนินการตามผลการวิจัยที่เกิดขึ้นใหม่

กลยุทธ์องค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ กำหนดแผนกลยุทธ์ในการรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบไปด้วย 3 ด้าน

 1. ขยายบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย (Brand),
 2. เพิ่มความน่าเชื่อถือและคุณค่าขององค์กร (Trust) และ
 3. ลงทุนในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน) (Growth)

บริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นเพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานท้องถิ่นต่าง ๆ หน่วยงานภาคเอกชนสถาบันการศึกษา ฯลฯ ใน 5 ด้าน ได้แก่ สังคม การศึกษา สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภาพ

เราได้มีการจัดทำพอร์ตโฟลิโอโครงการ CSR/CSV โดยใช้ G-Best เป็นตัวประเมินว่าโครงการไหนมีคุณค่าต่อสังคมและธุรกิจ การประเมินโครงการ CSR โดย G-Best จะมีหลักเกณฑ์จำนวน 5 เกณฑ์ ได้แก่ เป็นตัวแบบของพลเมืองดี สร้างสรรค์ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาโดยมีความต้องการของสังคมเป็นศูนย์กลาง และ มุ่งสู่ความเชื่อมั่นของสาธารณชน ผลการประเมินของ G-Best จะถูกวางลงใน matrix เพื่อหาโครงการ Flagship โครงการ Flagship คือโครงการที่มีคุณค่าต่อสังคมและธุรกิจ ซึ่งจะส่งเสริมความเข้มแข็งต่อธุรกิจและเพิ่มคุณค่าให้แก่สังคม

กลยุทธ์การสร้างคุณค่าร่วมกัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มความสามารถของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของโครงการเพื่อเสริมสร้างคุณค่าในระยะยาวสำหรับผู้มีส่วนได้เสียและสร้างคุณค่าระหว่างชุมชนและคู่ค้า นอกจากนี้ บริษัท มีการใช้การสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating Shared Value, CSV) ในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

หลักเกณฑ์ CSV

 • การริเริ่มยกระดับจุดเด่นของบริษัทฯ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งสนับสนุน และอุปกรณ์ต่างๆ
 • การริเริ่มสร้างคุณค่ามากกว่าแค่ปกป้องโดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่นอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ
 • การริเริ่มสร้างคุณค่าทางสังคมและธุรกิจโดยตกลงกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

การขับเคลื่อน

 • การเปลี่ยนการจากการบริจาคไปยังการสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV) เป็นแนวโน้มที่สำคัญสำหรับการลงทุนดำเนินโครงการ โดยแสดงให้เห็นถึงธุรกิจที่มีศักยภาพและคุณค่าทางสังคม
 • ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียหลักในการสร้างผลกระทบทางสังคมและส่งมองคุณค่าทางธุรกิจ
 • โครงการ CSV ของบริษัทฯ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ CSV ของ PTT

คุณค่า

 • บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรับประกันความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • โครงการ CSV มีการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างผลทางสังคมและผลการดำเนินงานทางธุรกิจ

ความเสี่ยง

 • การดำเนินการโครงการมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากผลประโยชน์ต่อสังคมและธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ